نمایش یک نتیجه

با پیشرفت جوامع و افزایش جمعیت و ارتقاء علم و تکنولوژی ، حوزه نظافت و شستشو نیز از این امر مستثنی نشد و بازتاب این پیشرفت منجر به تولید و ارائه دستگاه های مکانیزه نظافتی مانند اسکرابر گردید